مجله اینترنتی آریا پی - سازمان ملل: برای تمامیت ارضی عراق احترام قائلیم