درود و شادی و سلامتی. عذر خواه و شرمنده ام اگر دیر به دیر اینجا میام. گاهی دغدغه های ذهنی ای که هممون داریم ما رو از اطراف جدا می کنه و ناچارمون می کنه بیشتر با خودمون خلوت کنیم.